All posts by bopp

แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)

การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)

1. หนังสือนำงบเงินอุดหนุน

2. สรุปจัดสรรรายเขต

3. บัญชีจัดสรรรายโรง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

วันที่ 7 ต.ค. 2557
กลุ่มงบประมาณ 1 สนผ. สพฐ.
ดาวน์โหลด
1. หนังสือนำ
2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
3. สรุปบัญชีจัดสรร ราย สพท.
4. สพป.กระบี่ – สพป.นครพนม เขต 2
5. สพป.นครราชสีมา เขต 1 – สพป.เพชรบุรี เขต 2
 6. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 – สพป.สงขลา เขต 3
 7. สพป.สตูล – สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8. สพม. เขต 1 -42
9. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน จำนวน 362 โรง

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

การจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (25 ก.ค. 2557)

การ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รายการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เพิ่มเติม

การ จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เพิ่มเติม (15 ส.ค. 2557)