Category Archives: สทศ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา

จัดสรรโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

1. หนังสือนำส่ง สพป.

2.หนังสือนำส่ง สพม.

3. บัญชีจัดสรร

จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1. หนังสือนำส่งสพป.

2. หนังสือนำส่ง สพม.

3. จัดสรร สพป.

4. จัดสรร สพม.

แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการ

หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร

ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับเขต และข้าราชการครูทะเบียนวัดและประเมินผลที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับจังหวัดในการเดินทางไปร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร

จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน

1. หนังสือนำ

2. บัญชีจัดสรร