การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *