ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับเขต และข้าราชการครูทะเบียนวัดและประเมินผลที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับจังหวัดในการเดินทางไปร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *