จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558

1. หนังสือนำส่ง

2. บัญชีจัดสรร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *