จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1. หนังสือนำส่งสพป.

2. หนังสือนำส่ง สพม.

3. จัดสรร สพป.

4. จัดสรร สพม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *