การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

วันที่ 7 ต.ค. 2557
กลุ่มงบประมาณ 1 สนผ. สพฐ.
ดาวน์โหลด
1. หนังสือนำ
2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
3. สรุปบัญชีจัดสรร ราย สพท.
4. สพป.กระบี่ – สพป.นครพนม เขต 2
5. สพป.นครราชสีมา เขต 1 – สพป.เพชรบุรี เขต 2
 6. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 – สพป.สงขลา เขต 3
 7. สพป.สตูล – สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8. สพม. เขต 1 -42
9. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน จำนวน 362 โรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *