ข่าวการจัดสรรงบประมาณสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนของทุกหน่วยงาน และเพื่อทราบความเคลื่อนไหว และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการติดตามข่าวด้านการจัดสรรงบประมาณแก่ สพท. โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ค้นหาข่าวจัดสรรที่สนใจ