All posts by user2

จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน

1. หนังสือนำ

2. บัญชีจัดสรร

การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

หนังสือนำส่ง และบัญชีจัดสรร