กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการออกรหัส G >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User
การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล

ตรวจสอบผลการรับรอง User เขตพื้นที่ >>> คลิ๊ก

ผลการตรวจสอบครั้งที่ 3
สำหรังโรงเรียนที่ส่ง gpa ด้วยโปรแกรม Offlines, SGS และ SchoolMIS
gpa 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 05:20 น.

หนังสือแจ้ง สพท.ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560-ลงนามแล้ว

เรียนเจ้าหน้าที่งาน gpa สพม. ทุกท่าน
วันที่ 15 พ.ค. 2561 คือวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560
จึงขอให้แจ้งโรงเรียนทำดำเนินสั่งจบนักเรียน
รุ่นสุดท้ายไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 2561
ส่งออก gpa และตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่ง text file ให้ทาง สพม.หลอมรวมตรวจสอบอีกทีให้แล้วเสร็จ
ก่อนนำส่ง sudkhet@kr.ac.th ภายใน 16 พ.ค. 2561 เวลา 18:00 น.
แจ้ง 7 พ.ค. 2561 20:21 น.
(เฉพาะโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม offline)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร

******************************
Download & Print เกียรติบัตรได้ที่ >>> http://203.159.154.54/27-04-256
******************************
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
http://www.gcode.moe.go.th

ระดับสถานศึึกษา : คู่มือ_เลข13หลัก_School_V.1.0

ระดับหน่วยงานต้นสังกัด : คู่มือ_เลข13หลัก_Area_V.1.0

*****************************
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2561
โดย ผอ.กลุ่มสารสนเทศ สนผ. นายเอกลักษณ์ ทิมทอง

*****************************
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2558-2559
*****************************

สรุปงานที่ต้องดำเนินการ 61

*****************************

เว็บไซต์รายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

คู่มือใช้งานระบบการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

 

แบบจัดเก็บข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ฟอร์มจัดเก็บข้อมูล BIG DATA 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน  ที่นี่

ผลการลงทะเบียน

**หนังสือ ตารางการประชุม**

******************************

แนวปฏิบัติวัดผล หลักสูตร2551

วัดผล ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ

เอกสารหลักฐาน ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน
ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

*** คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบรับเข้าร่วมประชุม ***

**หนังสือ ตารางการประชุม ตารางกำหนดรุ่น**

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
หนังสือ และ บัญชีจัดสรร
**คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน**

Program SMC

หมายเหตุ    รร.ราชประชานุเคราะห์ และ รร.การศึกษาพิเศษ สังกัด สศศ. ลงทะเบียน รร.ละ 2 คน ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเข้าอบรม รร. ละ 1 คน
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560