กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

[ หนังสือราชการ ] >>> 819.pdf (889 downloads)

[ ลงทะเบียนอบรม ภายใน 25 เมษายน 2557] >>> คลิกที่นี่

[แผนที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก] >>> แผนที่
[สามารถขึ้นรถตู้ไปภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ได้ที่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ
โดยขึ้นรถตู้ที่ติดป้ายว่า "เขื่อนขุนด่านปราการชล" รถตู้จะส่งถึงหน้ารีสอร์ท]

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังขาดจุดพิกัด ขอให้เติมข้อมูลที่อยู่โรงเรียน และข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งของโรงเรียน แล้ว e-mail มาที่ bopp.dmc@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

ขณะนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
มีผู้เข้าชุมนุมปิดเส้นทางรอบกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคาร สพฐ 5 อีกครั้ง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีผู้ร่วมเข้าชุมนุมอยู่บริเวณรอบๆกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง
ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคารบางจุดในกระทรวงฯ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

หากเจ้าหน้าที่สารสนเทศสามารถเข้าไปเปิดทำการระบบได้จะแจ้งเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบนักเรียนรายบุคคล กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-288-5562 ขอบคุณค่ะ

แจ้งทุกเขตรายงานข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบตัวชี้วัด กพร. รอบ 12 เดือน
ขอให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการส่งข้อมูลตามแบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56 ไปที่ e-mail : prasan.pw@gmail.com
และขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และขอให้แจ้งชื่อเขตไว้ในแบบฟอร์มด้วย
[แบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56]

 

เรียน  เจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกสำนักงานเขตพื้นที่

ตามที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนติด G  ตามหนังสือที่  ศธ 04006/1842  นั้น
มีข้อแก้ไข ข้อ 8 ในส่วนการอธิบายตัวเลขหลักที่ 8 – 12  ขอให้แก้ไขเป็น หลักที่ 8 – 13  และย่อหน้าสุดท้าย
เพิ่มเติม   และหมวด 6 มาตรา 84 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .. 2547โดยเคร่งครัด
[หนังสือ ที่ ศธ 04006/1842 ] [แนวปฏิบัติฯ *แก้ไขวันที่28สิงหาคม2556]

เรียน จนท.เขตพื้นที่ทุกเขต
ชี้แจงกรณี หนังสือที่  ศธ 04006/1677 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556

ตามที่ สพฐ. แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ตามหนังสือที่  ศธ 04006/1677 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นั้น  เนื่องจากได้ให้โรงเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง (ในคราวการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) ส่วนใหญ่ได้วิเคราะห์ว่า ข้อมูลที่ สพฐ.มีนั้น ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะค่าพิกัดภูมิศาสตร์  และไม่สามารถจัดเก็บค่าพิกัดภูมิศาตร์ได้ เนื่องจากไม่ทราบวิธีการจัดเก็บ  ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงแจ้งเพื่อให้เขตพื้นที่ได้ปรับปรุงค่าพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับโรงเรียน  โดยให้ปรับปรุงทุกโรงเรียนที่คาดว่าข้อมูลที่สพฐ.มีอยู่จะไม่ถูกต้อง  โดยดำเนินการตามวิธีการจัดเก็บโดย smart phone ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะมีใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยโรงเรียนอาจทำเอง หรือเขตจัดเก็บเองได้  แต่หากเขตพื้นที่มีพิกัดที่ถูกต้องอยู่แล้ว สามารถส่งข้อมูลตาม email :  dmcbopp@gmail.com  ได้เช่นกัน
[หนังสือและคู่มือจัดเก็บพิกัดด้วย smartphone]

เรียน จนท.ทุกเขตพื้นที่

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนระยะที่สองของปีการศึกษา 2555
จึงแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2555
(http://portal.bopp-obec.info/obec55_3)

รายเขตพื้นที่
สพม.

- จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  อนุบาล  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
- จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
สพป. [ปรับปรุงแฟ้มวันที่ 22 สิงหาคม  2556]
- จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  อนุบาล  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
- จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
- จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555

รายโรงเรียน  [ปรับปรุงแฟ้มวันที่ 22 สิงหาคม  2556]
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.3  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.6  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.3  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.6  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป. 6  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม. 3  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.6  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ