กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์รายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

คู่มือใช้งานระบบการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

 

แบบจัดเก็บข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ฟอร์มจัดเก็บข้อมูล BIG DATA 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน  ที่นี่

ผลการลงทะเบียน

**หนังสือ ตารางการประชุม**

******************************

แนวปฏิบัติวัดผล หลักสูตร2551

วัดผล ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ

เอกสารหลักฐาน ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน
ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

*** คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบรับเข้าร่วมประชุม ***

**หนังสือ ตารางการประชุม ตารางกำหนดรุ่น**

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
หนังสือ และ บัญชีจัดสรร
**คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน**

Program SMC

หมายเหตุ    รร.ราชประชานุเคราะห์ และ รร.การศึกษาพิเศษ สังกัด สศศ. ลงทะเบียน รร.ละ 2 คน ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเข้าอบรม รร. ละ 1 คน
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560

รายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card
>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b2vU_2KmFAYktSffALHRA-c9BHihxmv_rpjR6VVIIJs/edit?usp=sharing <<<

แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

เปิดระบบข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ให้โรงเรียนที่ยังไม่ทำข้อมูลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล โหลดรายชื่อที่นี่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เขตและเร่งดำเนินการโดยด่วน