กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่

บัญชีจัดสรรให้เขตพื้นที่

ลงทะเบียนอบรม

1. ทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558 ภายใต้ข้อ 2.7
– ทำข้อมูลนักเรียนในทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับเด็กนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
– ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล น้ำหนักส่วนสูงที่สุ่มกรอกมาเท่ากันหมดทั้งห้อง ข้อมูลสัญชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ
– หมายเลขบัตรประชาชน, เลขประจำตัวนักเรียนต้องตรงกับทะเบียนเพราะต้องนำข้อมูลไปใช้ในหลายๆโปรแกรม
– การย้ายออกกลางคัน/จำหน่าย ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นข้อมูลจริง ควรปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและติดตามนักเรียนก่อนทำข้อมูลในเมนูนี้
2. ทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูล” ภายใต้ข้อ 3.2 ให้ครบทุกคน
– กรอกแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนวางแผนจะรับเด็กตอนเปิดเทอมปีการศึกษา 2559
– ทำเมนู 3.2.2 ให้ครบทุกคน
– ทำเมนู 3.2.2.1 เฉพาะนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปที่เราเลือกซ้ำชั้นไว้ในข้อ 3.2.2
– ทำเมนู 3.2.2.2 นักเรียนที่เราทำสอบได้ไว้ในข้อ 3.2.2.1 (ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3) จำนวนปีที่เรียนอ่านให้เข้าใจก่อนกรอกตัวเลข

มีข้อควรระวังในการทำข้อมูลดังต่อไปนี้
– ห้ามย้ายเข้าหรือเพิ่มเด็กที่สมัครเข้ามาหลังสอบปลายภาคเด็ดขาด (ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนเรา ไม่ต้องย้ายเข้า ไว้กรอกรอบหน้า 10 มิ.ย.)
– ห้ามเปลี่ยนชั้นเรียนเด็กเป็นชั้นถัดไปโดยคิดว่าเป็นการเลื่อนชั้น
– ห้ามย้ายนักเรียนออก/จำหน่ายโดยคิดว่าเป็นการทำจบการศึกษา
– ระบบจะเลื่อนชั้น/ทำจบให้โรงเรียนเองหลังปิดรอบสิ้นปีการศึกษานี้ ให้กำชับโรงเรียนห้ามทำข้อมูลผิดพลาดตามที่ประกาศไว้ กรุณาอ่านให้ชัดเจนก่อนทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สนผ. แจ้งรายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ดังรายงานสรุปรายเขตพื้นที่  รายโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้วและยังไม่ยืนยัน และรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล เพื่อโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559]
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
(รายงานภาพรวม สพท.) (รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งข้อมูล GPA แยก สพท.)

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทำข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28  มกราคม  2559
โดย
1. โรงเรียนสังกัด สพป. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SchoolMIS
2. โรงเรียนสังกัด สพม. จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SGS
ยกเว้น โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Student2551  โปรแกรม Secondary56  หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ SGS หรือ ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ mediafile ให้ส่งข้อมูลไปให้สำนักทดสอบทางการศึกษาหลอมรวมภายในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559  

หนังสือที่ ศธ 04006/ว145

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วย สพฐ. ได้ทำความตกลงกับผู้พัฒนาโปรแกรม Student2551 และ โปรแกรม Secondary56 ให้โรงเรียนสามารถส่งฐานข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวให้ สนผ. ประมวลผลเพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความดังไฟล์หนังสือที่แนบ  (ที่ ศธ 04006/ว123 ลงวันที่ 21 มกราคม  2559) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนจัดส่งฐานข้อมูลโดยด่วน ทั้งนี้ภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

****** update รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.

หนังสือที่ ศธ 04006/ว 79
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป. ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล หรือ จัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ในระบบ SchoolMIS

1. สำหรับโรงเรียนที่ใช้ StudentIV (เป้แดง) ให้ส่งไฟล์ที่อยู่ใน
…:\BasicEducation\DataBase2551 มี 7 ไฟล์ดังนี้
dtxxxxxxxxxx
dtxxxxxxxxxx_32558
dtxxxxxxxxxx_32559
dtxxxxxxxxxx_32560
dtxxxxxxxxxx_42558
dtxxxxxxxxxx_42559
dtxxxxxxxxxx_42560

2. สำหรับโรงเรียนที่ใช้ Secondary56 ให้ส่งไฟล์ที่อยู่ใน
…:\DBofAmporn\Amporn มี 7 ไฟล์ดังนี้
registerbook
studentsj2558
studentsj2559
studentsj2560
studentss2558
studentss2559
studentss2560

หมายเหตุ
1.ให้บีบอัด (winzip)ทีละไฟล์ แล้วนำทั้ง 7 ไฟล์ใส่โฟลเดอร์
ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นรหัส Student10 หลัก
แล้วบีบอัดโฟลเดอร์ อัพโหลดโฟลเดอร์รหัส10หลักที่บีบอัดแล้วมาที่
www.mediafire.com
U = gpadatabase@gmail.com
P = P@ssgpa_database
2. สำหรับโรงเรียนที่มีผลการเรียนของ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ครบ 5 ภาค
บนระบบ SGS ONLINE แล้ว ไม่ต้องส่ง
3. ติดตามผลการตรวจสอบฐานข้อมูลได้ที่ LINE กลุ่ม OFFLINE-SGS-MEMBERS,
ONLINE-SGS-I, ONLINE-SGS-II, ONLINE-SGS-3, ONLINE-SGS-3(2)
และ ONLINE-SGS-SIDA
4. โหลด QR-CODE กลุ่ม line ได้ที่
www.mediafire.com
U = gpadatabase@gmail.com
P = P@ssgpa_database
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนส่งฐานข้อมูลด่วนภายในวันที่ 14 ม.ค. 2559

ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลาเที่ยงคืน

ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน สามารถอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนผ่านระบบ Data Management Center 2558/2  จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558

 

ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
1.หนังสือนำ
2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท.
3.รายโรง

4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง

รายชื่อที่งบประมาณแจ้ง ขอข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้วยังมีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่

ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัดที่ ระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับเขต รายชื่อที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นรายชื่อปัจจุบันที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบ Data management center แล้ว ณ วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป ( update ใหม่ทุกๆวัน)

Selection_012

แจ้งรายชื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันผ่านทางระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูโรงเรียน อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเท่านั้น

สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่31 สิงหาคม 2558

แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม.

เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งลงทะเบียน

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558)

หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม

ตารางโอนจัดสรร 1    ตารางโอนจัดสรร 2

หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีระบบปฏิบัติการ windows7  และใช้ Microsoft office version 2010  พร้อมปลั๊กไฟสำหรับเสียบพ่วงระบบไฟฟ้า  และไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม student เดิม ไปเข้ารับการอบรม SGS ด้วย