กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สนผ. แจ้งรายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ดังรายงานสรุปรายเขตพื้นที่  รายโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้วและยังไม่ยืนยัน และรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล เพื่อโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559]
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
(รายงานภาพรวม สพท.) (รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งข้อมูล GPA แยก สพท.)