กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558 ภายใต้ข้อ 2.7
– ทำข้อมูลนักเรียนในทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับเด็กนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
– ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล น้ำหนักส่วนสูงที่สุ่มกรอกมาเท่ากันหมดทั้งห้อง ข้อมูลสัญชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ
– หมายเลขบัตรประชาชน, เลขประจำตัวนักเรียนต้องตรงกับทะเบียนเพราะต้องนำข้อมูลไปใช้ในหลายๆโปรแกรม
– การย้ายออกกลางคัน/จำหน่าย ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นข้อมูลจริง ควรปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและติดตามนักเรียนก่อนทำข้อมูลในเมนูนี้
2. ทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูล” ภายใต้ข้อ 3.2 ให้ครบทุกคน
– กรอกแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนวางแผนจะรับเด็กตอนเปิดเทอมปีการศึกษา 2559
– ทำเมนู 3.2.2 ให้ครบทุกคน
– ทำเมนู 3.2.2.1 เฉพาะนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปที่เราเลือกซ้ำชั้นไว้ในข้อ 3.2.2
– ทำเมนู 3.2.2.2 นักเรียนที่เราทำสอบได้ไว้ในข้อ 3.2.2.1 (ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3) จำนวนปีที่เรียนอ่านให้เข้าใจก่อนกรอกตัวเลข

มีข้อควรระวังในการทำข้อมูลดังต่อไปนี้
– ห้ามย้ายเข้าหรือเพิ่มเด็กที่สมัครเข้ามาหลังสอบปลายภาคเด็ดขาด (ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนเรา ไม่ต้องย้ายเข้า ไว้กรอกรอบหน้า 10 มิ.ย.)
– ห้ามเปลี่ยนชั้นเรียนเด็กเป็นชั้นถัดไปโดยคิดว่าเป็นการเลื่อนชั้น
– ห้ามย้ายนักเรียนออก/จำหน่ายโดยคิดว่าเป็นการทำจบการศึกษา
– ระบบจะเลื่อนชั้น/ทำจบให้โรงเรียนเองหลังปิดรอบสิ้นปีการศึกษานี้ ให้กำชับโรงเรียนห้ามทำข้อมูลผิดพลาดตามที่ประกาศไว้ กรุณาอ่านให้ชัดเจนก่อนทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558