กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่

บัญชีจัดสรรให้เขตพื้นที่

ลงทะเบียนอบรม