กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์ด้านล่าง ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เนื่องจากยังไม่ส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปี 2558 หรือส่งแล้วแต่ GPA มี error
แจ้งปัญหาการส่ง GPA ไม่ได้ที่ gpa.bopp@gmail.com
พร้อมแจ้งเบอร์โทร หรือ LINE ID  เพื่อติดต่อกลับ ภายในวันที่ 10 พ.ค.2559
เขตพื้นที่ที่โรงเรียนในสังกัดมี-ERROR-GPA-M6-2558-update-08-05-2559-18.15น.
มีรายการที่ ERROR ดังนี้
5 โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีวันเดือนปีเกิด-ชื่อบิดามารดา-update-08-05-2559
235 GPA ที่ต่ำกว่า 1-update-09-05-2559
65 เลขประชาชนนักเรียนที่ผิด-update-09-05-2559-18.15 น
48 โรงเรียนที่ส่ง GPA ด้วย 2 โปรแกรม-update-08-05-2559
28 โรงเรียนที่มีเลขประชาชนนนักเรียนซ้ำกัน-update-08-05-2559
16 โรงเรียนที่ไม่มีเลขประชาชนนักเรียน-update-08-05-2559
12 นักเรียนที่เลขประชาชนซ้ำกัน-update-08-05-2559
5 โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีวันเดือนปีเกิด-ชื่อบิดามารดา-update-08-05-2559
73 โรงเรียนยังไม่ส่ง GPA 6 ภาค-แบบTEXT FILE-ม.6 ปีการศึกษา 2558-10-05-2559-20.20น