กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เจ้าหน้าที่ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. แจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดระยะเวลาและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
[หนังสือแจ้งเขต] [ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc] [ปฏิทินรวม]