เรียน จนท.เขตพื้นที่ จนท.โรงเรียน ที่จัดทำข้อมูล GPAX

สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูล GPAX ของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนบางส่วนข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถเข้า Admission ได้ในขณะนี้  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลสำเนาใบ ปพ. 1 ยืนยันการจบการศึกษาของนักเรียน และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  ส่งไฟล์ข้อมูลมาที่  E-mail  gpa.bopp@gmail.com  และ bopp.gpa@gmail.com  (ส่งทั้ง 2 เมล) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน  เพื่อแจ้ง สอท. ยืนยันการเข้า Admission ต่อไป

เพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2559

[รายชื่อนักเรียนที่ต้องการการยืนยันข้อมูล GPAX]