ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แจ้งให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย 10 จังหวัด ดังนี้ (1) น่าน (2) เชียงราย (3) แม่ฮ่องสอน (4) อุดรธานี (5) นครพนม (6) นครราชสีมา (7) จันทบุรี (8) กาญจนบุรี (9) ตรัง และ (10) ภูเก็ต ประกอบไปด้วย 40 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มข้อมูลในระบบ DMC ดังนั้นการขับเคลื่อนการทำงานจึงเป็นไปตามโครงสร้างการทำงานเดิมของ Admin โรงเรียนของระบบ DMC โดย Admin โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. กระจาย Username ให้กับครูในโรงเรียน
2. เป็นคนกลางในการประสานงานเพื่อตรวจสอบและแจ้งปัญหา
– ความถูกต้องของ User
– ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนในระบบ
3. ประสานงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเบื้องต้นแก่ครูในโรงเรียนตนเอง
4. รวบรวมปัญหาที่ต้องแจ้งให้เขตพื้นที่

ทีมพัฒนาระบบเปิดช่องทางในการสื่อสารเป็นกลุ่ม Facebook เพื่อการทำงานร่วมกันของผู้ใช้ระบบ แต่ละเขตพื้นที่ โดยแยกเป็นเขตละ 1 กลุ่ม ลิงค์เฟสบุ๊คแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/SeNE6x
และรายนามผู้รับผิดชอบดูแลงานของแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/mXiKdw

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 022-885-853
โทรสาร. 022-805-515

>>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<<