กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

N                          S

ภาคเหนือ                                                                   ภาคใต้

M                          E

ภาคกลาง                                                                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ