กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ผลการจรวจสอบครั้งที่ 7 หลอมรวม 3 โปรแกรม (SGS-SchoolMIS-Text File)      update 18 ม.ค. 2560-16.26 น. คลิก
2 ตัวอย่างหนังสือจากเขตพื้นที่ฯ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SGS หรือ SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึง ม.6 download ตัวอย่างหนังสือฯ ได้ที่นี่ คลิก และ เบอร์ติดต่อทั้งหมด 42 สพม. คลิก
3 โรงเรียนที่สังกัด สพป. หรือ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6 ให้ส่งไฟล์ข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ตาม คู่มือฯ ที่แนบท้ายหนังสือ คลิกไปยัง สพม.ในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
4 การหลอมรวม ตรวจสอบ และแจ้งผล จะดำเนินการจนกว่าจะไม่พบข้อผิดพลาด (error) ใด ๆ
ฉะนั้นจึงขอให้ สพม. ส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการส่งตามที่แจ้งใน หนังสือ ข้อ 4 คลิก ส่งมาได้เรื่อย ๆ (ไม่เกิน 30 พ.ย.2559)
5 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย2โปรแกรม ตรวจสอบและดำเนินการตามนี้ คลิก
6 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SGS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.
7 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดปฏิทินการจัดส่งข้อมูล GPA ๕ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นมา จึงขอให้ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลผลการเรียนในระบบ SchoolMIS และ SGS ONLINE ให้จัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น คลิก download หนังสือและคู่มือฯ ที่นี่ update 11 พ.ย.2559-14:31 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

ขอความกรุณาตรวจรายการโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (ข้อมูลจากรอบ 10 มิ.ย. 2559) และระบุสถานะโรงเรียนดังรายการตาม link ด้านล่างนี้

https://goo.gl/yrEGRp

Google sheet นี้สามารถแก้ไข และพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลย

สถานะมีดังต่อไปนี้

  • ยุบเลิก
  • ยุบรวม
  • ย้ายสังกัด
  • อยู่ระหว่างรอดำเนินการยุบ
  • ยังเปิดตามปกติ
  • ส่งอีเมลหนังสือเข้ามาที่ bopp.dmc@gmail.com

ให้ส่งเอกสารประกาศยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัดมา ทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แล้ว (เขตฯที่ส่งมาแล้วข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่อัพเดตตารางนี้ในวันถัดไป)

เขตที่จะแจ้งโรงเรียนยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัด นอกเหนือจากรายการนี้ไม่ต้องทำข้อมูลในตารางนี้ ให้ส่งสแกนเอกสารประกาศทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แทน

แจ้งเพื่อโปรดทราบ

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลในระบบ SchoolMIS และ SGS  ตัดยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2559
เพื่อรายงานตัวชี้วัดที่ 26 ของ กพร.  สพฐ. รอบ 12 เดือน

ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4  ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6 ปี 2558 สามารถตรวจสอบผลการหลอมข้อมูลที่ส่งมาแล้วที่ update-11 พ.ย.2559 เวลา 07:22 น.
ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6
ปี 2558 ตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPAX ทั้งหมด 34 รายการ ในไฟล์ PDF ชื่อ “Fields รูปแบบโครงสร้างข้อมูล GPA-new”  คลิกดาวน์โหลดที่นี่    โดยตั้งชื่อไฟล์แต่ละระดับชั้น
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ไฟล์ ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_312558_2
ไฟล์ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_442558_2
จากนั้นให้นำข้อมูลจาก ไฟล์text  ทั้งสองไฟล์นี้ใส่โฟนเดอร์ ตั้งชื่อโฟนเดอร์เป็นระดับโรงเรียน 10 ตามที่ปรากฏ
ตามชื่อไฟล์ เช่น “1010720039” จากนั้นให้ zip โฟนเดอร์ รหัส 10 หลักนี้

ส่งแนบ mail มาที่ gpa.bopp@gmail.com   ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เนื่องจากต้องส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดให้ กพร. สพฐ. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้ประกอบการประเมินให้คะแนนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามตัวชี้วัดในมิติ “ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์” ตามเกณฑ์คือ หากทางแต่ละ สพม.
มีข้อมูลครบทุกโรงเรียนในสังกัดจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน หากไม่ครบจะได้เพียง 1 คะแนน
มีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2815246 นายดนุสรณ์  เมฆประยูร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แจ้งให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย 10 จังหวัด ดังนี้ (1) น่าน (2) เชียงราย (3) แม่ฮ่องสอน (4) อุดรธานี (5) นครพนม (6) นครราชสีมา (7) จันทบุรี (8) กาญจนบุรี (9) ตรัง และ (10) ภูเก็ต ประกอบไปด้วย 40 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มข้อมูลในระบบ DMC ดังนั้นการขับเคลื่อนการทำงานจึงเป็นไปตามโครงสร้างการทำงานเดิมของ Admin โรงเรียนของระบบ DMC โดย Admin โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. กระจาย Username ให้กับครูในโรงเรียน
2. เป็นคนกลางในการประสานงานเพื่อตรวจสอบและแจ้งปัญหา
– ความถูกต้องของ User
– ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนในระบบ
3. ประสานงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเบื้องต้นแก่ครูในโรงเรียนตนเอง
4. รวบรวมปัญหาที่ต้องแจ้งให้เขตพื้นที่

ทีมพัฒนาระบบเปิดช่องทางในการสื่อสารเป็นกลุ่ม Facebook เพื่อการทำงานร่วมกันของผู้ใช้ระบบ แต่ละเขตพื้นที่ โดยแยกเป็นเขตละ 1 กลุ่ม ลิงค์เฟสบุ๊คแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/SeNE6x
และรายนามผู้รับผิดชอบดูแลงานของแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/mXiKdw

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 022-885-853
โทรสาร. 022-805-515

>>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<<

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล

จำนวนครู ห้องเรียน นักเรียน

รายละเอียด Link >>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QiMXqti-MnRb4E3SdKzrAYNrH32uUXC7UV59GhaoGzY/edit?usp=sharing

รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ระบบ DMC ได้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลแล้ว และเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่  11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะเปิดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทุกรายการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อตัดยอดนักเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด

[หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว 287]