กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด (ยกเว้นสังกัด สพฐ.) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559 เพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนตกหล่น ปีการศึกษา 2559 โดยจัดส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดย E-mail แฟ้มข้อมูลมาที่  allstudentmoe@gmail.com
[แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559]

 

 

 

เรียน จนท.เขตพื้นที่ จนท.โรงเรียน ที่จัดทำข้อมูล GPAX

สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูล GPAX ของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนบางส่วนข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถเข้า Admission ได้ในขณะนี้  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลสำเนาใบ ปพ. 1 ยืนยันการจบการศึกษาของนักเรียน และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  ส่งไฟล์ข้อมูลมาที่  E-mail  gpa.bopp@gmail.com  และ bopp.gpa@gmail.com  (ส่งทั้ง 2 เมล) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน  เพื่อแจ้ง สอท. ยืนยันการเข้า Admission ต่อไป

เพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2559

[รายชื่อนักเรียนที่ต้องการการยืนยันข้อมูล GPAX]

 

เรียน เจ้าหน้าที่ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. แจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดระยะเวลาและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
[หนังสือแจ้งเขต] [ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc] [ปฏิทินรวม]

ขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักงานฯ ทั้ง สพป.และ สพม.
ส่งไฟล์ภาพ QR-CODE ของ LINE กลุ่มสำนักงานฯ
เขตล่ะ 1 ไฟล์ภาพ (.jpag หรือ .png ก็ได้)
โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อย่อสำนักงานฯ
เช่น สพป.ศรีสะเกษ.เขต1 หรือ สพม.28 เป็นต้น
โดยให้แนบส่งไฟล์ภาพมาที่ ajsudkedt@gmail.com
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต่อไป
QR-CODE LINE กลุ่มเขตพื้นที่ ที่ส่งแล้ว-27 พ.ค. 2559 เวลา 15:59 น.

ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์ด้านล่าง ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เนื่องจากยังไม่ส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปี 2558 หรือส่งแล้วแต่ GPA มี error
แจ้งปัญหาการส่ง GPA ไม่ได้ที่ gpa.bopp@gmail.com
พร้อมแจ้งเบอร์โทร หรือ LINE ID  เพื่อติดต่อกลับ ภายในวันที่ 10 พ.ค.2559
เขตพื้นที่ที่โรงเรียนในสังกัดมี-ERROR-GPA-M6-2558-update-08-05-2559-18.15น.
มีรายการที่ ERROR ดังนี้
5 โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีวันเดือนปีเกิด-ชื่อบิดามารดา-update-08-05-2559
235 GPA ที่ต่ำกว่า 1-update-09-05-2559
65 เลขประชาชนนักเรียนที่ผิด-update-09-05-2559-18.15 น
48 โรงเรียนที่ส่ง GPA ด้วย 2 โปรแกรม-update-08-05-2559
28 โรงเรียนที่มีเลขประชาชนนนักเรียนซ้ำกัน-update-08-05-2559
16 โรงเรียนที่ไม่มีเลขประชาชนนักเรียน-update-08-05-2559
12 นักเรียนที่เลขประชาชนซ้ำกัน-update-08-05-2559
5 โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีวันเดือนปีเกิด-ชื่อบิดามารดา-update-08-05-2559
73 โรงเรียนยังไม่ส่ง GPA 6 ภาค-แบบTEXT FILE-ม.6 ปีการศึกษา 2558-10-05-2559-20.20น

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่

บัญชีจัดสรรให้เขตพื้นที่

ลงทะเบียนอบรม

1. ทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558 ภายใต้ข้อ 2.7
– ทำข้อมูลนักเรียนในทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับเด็กนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
– ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล น้ำหนักส่วนสูงที่สุ่มกรอกมาเท่ากันหมดทั้งห้อง ข้อมูลสัญชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ
– หมายเลขบัตรประชาชน, เลขประจำตัวนักเรียนต้องตรงกับทะเบียนเพราะต้องนำข้อมูลไปใช้ในหลายๆโปรแกรม
– การย้ายออกกลางคัน/จำหน่าย ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นข้อมูลจริง ควรปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและติดตามนักเรียนก่อนทำข้อมูลในเมนูนี้
2. ทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูล” ภายใต้ข้อ 3.2 ให้ครบทุกคน
– กรอกแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนวางแผนจะรับเด็กตอนเปิดเทอมปีการศึกษา 2559
– ทำเมนู 3.2.2 ให้ครบทุกคน
– ทำเมนู 3.2.2.1 เฉพาะนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปที่เราเลือกซ้ำชั้นไว้ในข้อ 3.2.2
– ทำเมนู 3.2.2.2 นักเรียนที่เราทำสอบได้ไว้ในข้อ 3.2.2.1 (ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3) จำนวนปีที่เรียนอ่านให้เข้าใจก่อนกรอกตัวเลข

มีข้อควรระวังในการทำข้อมูลดังต่อไปนี้
– ห้ามย้ายเข้าหรือเพิ่มเด็กที่สมัครเข้ามาหลังสอบปลายภาคเด็ดขาด (ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนเรา ไม่ต้องย้ายเข้า ไว้กรอกรอบหน้า 10 มิ.ย.)
– ห้ามเปลี่ยนชั้นเรียนเด็กเป็นชั้นถัดไปโดยคิดว่าเป็นการเลื่อนชั้น
– ห้ามย้ายนักเรียนออก/จำหน่ายโดยคิดว่าเป็นการทำจบการศึกษา
– ระบบจะเลื่อนชั้น/ทำจบให้โรงเรียนเองหลังปิดรอบสิ้นปีการศึกษานี้ ให้กำชับโรงเรียนห้ามทำข้อมูลผิดพลาดตามที่ประกาศไว้ กรุณาอ่านให้ชัดเจนก่อนทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สนผ. แจ้งรายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ดังรายงานสรุปรายเขตพื้นที่  รายโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้วและยังไม่ยืนยัน และรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล เพื่อโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559]
**  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
(รายงานภาพรวม สพท.) (รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งข้อมูล GPA แยก สพท.)

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทำข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28  มกราคม  2559
โดย
1. โรงเรียนสังกัด สพป. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SchoolMIS
2. โรงเรียนสังกัด สพม. จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SGS
ยกเว้น โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Student2551  โปรแกรม Secondary56  หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ SGS หรือ ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ mediafile ให้ส่งข้อมูลไปให้สำนักทดสอบทางการศึกษาหลอมรวมภายในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559  

หนังสือที่ ศธ 04006/ว145

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วย สพฐ. ได้ทำความตกลงกับผู้พัฒนาโปรแกรม Student2551 และ โปรแกรม Secondary56 ให้โรงเรียนสามารถส่งฐานข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวให้ สนผ. ประมวลผลเพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความดังไฟล์หนังสือที่แนบ  (ที่ ศธ 04006/ว123 ลงวันที่ 21 มกราคม  2559) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนจัดส่งฐานข้อมูลโดยด่วน ทั้งนี้ภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

****** update รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.