กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทำข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28  มกราคม  2559
โดย
1. โรงเรียนสังกัด สพป. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SchoolMIS
2. โรงเรียนสังกัด สพม. จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกชั้น ในโปรแกรม SGS
ยกเว้น โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Student2551  โปรแกรม Secondary56  หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ SGS หรือ ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ mediafile ให้ส่งข้อมูลไปให้สำนักทดสอบทางการศึกษาหลอมรวมภายในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559  

หนังสือที่ ศธ 04006/ว145

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วย สพฐ. ได้ทำความตกลงกับผู้พัฒนาโปรแกรม Student2551 และ โปรแกรม Secondary56 ให้โรงเรียนสามารถส่งฐานข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวให้ สนผ. ประมวลผลเพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความดังไฟล์หนังสือที่แนบ  (ที่ ศธ 04006/ว123 ลงวันที่ 21 มกราคม  2559) ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนจัดส่งฐานข้อมูลโดยด่วน ทั้งนี้ภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

****** update รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.

หนังสือที่ ศธ 04006/ว 79
รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป. ที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล หรือ จัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ในระบบ SchoolMIS

1. สำหรับโรงเรียนที่ใช้ StudentIV (เป้แดง) ให้ส่งไฟล์ที่อยู่ใน
…:\BasicEducation\DataBase2551 มี 7 ไฟล์ดังนี้
dtxxxxxxxxxx
dtxxxxxxxxxx_32558
dtxxxxxxxxxx_32559
dtxxxxxxxxxx_32560
dtxxxxxxxxxx_42558
dtxxxxxxxxxx_42559
dtxxxxxxxxxx_42560

2. สำหรับโรงเรียนที่ใช้ Secondary56 ให้ส่งไฟล์ที่อยู่ใน
…:\DBofAmporn\Amporn มี 7 ไฟล์ดังนี้
registerbook
studentsj2558
studentsj2559
studentsj2560
studentss2558
studentss2559
studentss2560

หมายเหตุ
1.ให้บีบอัด (winzip)ทีละไฟล์ แล้วนำทั้ง 7 ไฟล์ใส่โฟลเดอร์
ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นรหัส Student10 หลัก
แล้วบีบอัดโฟลเดอร์ อัพโหลดโฟลเดอร์รหัส10หลักที่บีบอัดแล้วมาที่
www.mediafire.com
U = gpadatabase@gmail.com
P = P@ssgpa_database
2. สำหรับโรงเรียนที่มีผลการเรียนของ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ครบ 5 ภาค
บนระบบ SGS ONLINE แล้ว ไม่ต้องส่ง
3. ติดตามผลการตรวจสอบฐานข้อมูลได้ที่ LINE กลุ่ม OFFLINE-SGS-MEMBERS,
ONLINE-SGS-I, ONLINE-SGS-II, ONLINE-SGS-3, ONLINE-SGS-3(2)
และ ONLINE-SGS-SIDA
4. โหลด QR-CODE กลุ่ม line ได้ที่
www.mediafire.com
U = gpadatabase@gmail.com
P = P@ssgpa_database
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนส่งฐานข้อมูลด่วนภายในวันที่ 14 ม.ค. 2559

ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลาเที่ยงคืน

ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน สามารถอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนผ่านระบบ Data Management Center 2558/2  จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558

 

ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
1.หนังสือนำ
2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท.
3.รายโรง

4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง

รายชื่อที่งบประมาณแจ้ง ขอข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้วยังมีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่

ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัดที่ ระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับเขต รายชื่อที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นรายชื่อปัจจุบันที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบ Data management center แล้ว ณ วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป ( update ใหม่ทุกๆวัน)

Selection_012

แจ้งรายชื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันผ่านทางระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูโรงเรียน อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเท่านั้น

สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่31 สิงหาคม 2558

แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม.

เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งลงทะเบียน

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558)

หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม

ตารางโอนจัดสรร 1    ตารางโอนจัดสรร 2

หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีระบบปฏิบัติการ windows7  และใช้ Microsoft office version 2010  พร้อมปลั๊กไฟสำหรับเสียบพ่วงระบบไฟฟ้า  และไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม student เดิม ไปเข้ารับการอบรม SGS ด้วย

แจ้งลิงค์การจัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.    ระบบ SGS (Secondary Grading System) 
ติดต่อสอบถาม อ.สมชาติ  E-mail  r-somchart@hotmail.com, suparang.jnj@hotmail.com
LineID 0818522097

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.  ระบบ SchoolMIS
ติดต่อรับ password ระบบ SchoolMIS ที่ E-mail : phayoune@gmail.com
LineID phayoune

หนังสือแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
รหัสตำบล

ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่งไปให้ระบบ โปรแกรม schoolmis(ประถม) และ sgs(มัธยม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย

การรับชมการประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดและประเมินผล วันที่ 6,8-10 กรกฎาคม 2558

ชมการถ่ายทอดสด    ชมคลิปการประชุมย้อนหลัง ช่องทางที่ 1    ช่องทางที่ 2

มีปัญหาในการรับชมระบบ video conference โปรดติดต่อ  คุณมานะ  เตียวแช  หมายเลข 0891700210

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ video conference