กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งเพื่อโปรดทราบ

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลในระบบ SchoolMIS และ SGS  ตัดยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2559
เพื่อรายงานตัวชี้วัดที่ 26 ของ กพร.  สพฐ. รอบ 12 เดือน

ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4  ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6 ปี 2558 สามารถตรวจสอบผลการหลอมข้อมูลที่ส่งมาแล้วที่ update-11 พ.ย.2559 เวลา 07:22 น.
ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6
ปี 2558 ตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPAX ทั้งหมด 34 รายการ ในไฟล์ PDF ชื่อ “Fields รูปแบบโครงสร้างข้อมูล GPA-new”  คลิกดาวน์โหลดที่นี่    โดยตั้งชื่อไฟล์แต่ละระดับชั้น
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ไฟล์ ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_312558_2
ไฟล์ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_442558_2
จากนั้นให้นำข้อมูลจาก ไฟล์text  ทั้งสองไฟล์นี้ใส่โฟนเดอร์ ตั้งชื่อโฟนเดอร์เป็นระดับโรงเรียน 10 ตามที่ปรากฏ
ตามชื่อไฟล์ เช่น “1010720039” จากนั้นให้ zip โฟนเดอร์ รหัส 10 หลักนี้

ส่งแนบ mail มาที่ gpa.bopp@gmail.com   ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เนื่องจากต้องส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดให้ กพร. สพฐ. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้ประกอบการประเมินให้คะแนนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามตัวชี้วัดในมิติ “ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์” ตามเกณฑ์คือ หากทางแต่ละ สพม.
มีข้อมูลครบทุกโรงเรียนในสังกัดจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน หากไม่ครบจะได้เพียง 1 คะแนน
มีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2815246 นายดนุสรณ์  เมฆประยูร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน แจ้งให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย 10 จังหวัด ดังนี้ (1) น่าน (2) เชียงราย (3) แม่ฮ่องสอน (4) อุดรธานี (5) นครพนม (6) นครราชสีมา (7) จันทบุรี (8) กาญจนบุรี (9) ตรัง และ (10) ภูเก็ต ประกอบไปด้วย 40 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มข้อมูลในระบบ DMC ดังนั้นการขับเคลื่อนการทำงานจึงเป็นไปตามโครงสร้างการทำงานเดิมของ Admin โรงเรียนของระบบ DMC โดย Admin โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. กระจาย Username ให้กับครูในโรงเรียน
2. เป็นคนกลางในการประสานงานเพื่อตรวจสอบและแจ้งปัญหา
– ความถูกต้องของ User
– ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนในระบบ
3. ประสานงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเบื้องต้นแก่ครูในโรงเรียนตนเอง
4. รวบรวมปัญหาที่ต้องแจ้งให้เขตพื้นที่

ทีมพัฒนาระบบเปิดช่องทางในการสื่อสารเป็นกลุ่ม Facebook เพื่อการทำงานร่วมกันของผู้ใช้ระบบ แต่ละเขตพื้นที่ โดยแยกเป็นเขตละ 1 กลุ่ม ลิงค์เฟสบุ๊คแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/SeNE6x
และรายนามผู้รับผิดชอบดูแลงานของแต่ละเขตพื้นที่ สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://goo.gl/mXiKdw

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 022-885-853
โทรสาร. 022-805-515

>>> ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<<

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล

จำนวนครู ห้องเรียน นักเรียน

รายละเอียด Link >>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QiMXqti-MnRb4E3SdKzrAYNrH32uUXC7UV59GhaoGzY/edit?usp=sharing

รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ระบบ DMC ได้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลแล้ว และเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่  11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะเปิดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทุกรายการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อตัดยอดนักเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด

[หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ 04006/ว 287]

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด (ยกเว้นสังกัด สพฐ.) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559 เพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนตกหล่น ปีการศึกษา 2559 โดยจัดส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดย E-mail แฟ้มข้อมูลมาที่  allstudentmoe@gmail.com
[แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559]

 

 

 

เรียน จนท.เขตพื้นที่ จนท.โรงเรียน ที่จัดทำข้อมูล GPAX

สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูล GPAX ของนักเรียน พบว่า มีนักเรียนบางส่วนข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถเข้า Admission ได้ในขณะนี้  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลสำเนาใบ ปพ. 1 ยืนยันการจบการศึกษาของนักเรียน และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  ส่งไฟล์ข้อมูลมาที่  E-mail  gpa.bopp@gmail.com  และ bopp.gpa@gmail.com  (ส่งทั้ง 2 เมล) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน  เพื่อแจ้ง สอท. ยืนยันการเข้า Admission ต่อไป

เพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2559

[รายชื่อนักเรียนที่ต้องการการยืนยันข้อมูล GPAX]

 

เรียน เจ้าหน้าที่ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. แจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดระยะเวลาและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
[หนังสือแจ้งเขต] [ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc] [ปฏิทินรวม]