ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากเว็บไซต์ต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศปภ.) แผนที่แสดงน้ำท่วมจากกระทรวงไอซีที (ICT MINISTRY) รายงานสภาพน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครด้วย twitter ผ่าน Smart Phone ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย