การตรวจสอบโรงเรียนที่ไม่มีระบบไฟฟ้า

แจ้งทุกเขตพื้นที่ โป…