การอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมและพัฒนาบุุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source และตรวจรับคอมพิวเตอร์ Notebook ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2555 รุ่นที่ 2…