ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554

แจ้งเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ครั้งที่ 2  หากพบว่ามีข้อผิดพลาด ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2554 ที่ website http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/ และโปรดแจ้งเป็นหนังสือมายังกลุ่มสารสนเทศ สพฐ. เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง ดังนี้ ข้อมูลนักเรียนออกกกลางคัน จำนวนนักเรียนออกกลางคันสิ้นปีการศึกษา 2554…