ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554

แจ้งเขตพื้นที่ตรวจสอ…