แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ 70% ก่อน

ด้วย สนผ. ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมประเทศ พบว่ายังไม่ถึงร้อยละ 50 และใกล้ถึงกำหนดการตัดส่งข้อมูลแล้ว  ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สนผ. จึงจะจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวไปให้ 70% ก่อน และจะจัดให้อีก 30 %…