แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ 70% ก่อน

ด้วย สนผ. ได้ตรวจสอบ…