ขอแก้ไขข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 10 และ ตารางที่ 17

ตามที่กลุ่มสารสนเทศ ได้แจกหนังสือสถิติข้อมูลปีการศึกษา 2555 เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไขข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 4, 10 และ17  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ link สถิติทางการศึกษา ปี 2555