แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระบบออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 1, สพป.หนองคาย เขต 2 และ สพม. 21 ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง…