การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  โดยให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ดำเนินการผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management Center end of year 2012) มีดังนี้ KRS มิติภายนอก 1.1…