การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๒ คน โดยจัดการประชุมเป็น ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่าง…