แจ้งปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555

เรียน จนท.ผู้จัดทำข้อมูลทุกท่าน ตามที่สพฐ.กำหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 นั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 2 พฤษภาคม…