หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและใช้ในการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ [หนังสือ 04006/926]