แนวทางการนับตัวนักเรียนในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แจ้งทุกสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ DMC โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เพื่อให้การนับจำนวนนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนถือปฏิบัติ ให้นับตัวนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 [download id=”1718″]