การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัดสพฐ. ตามตัวชี้วัด กพร. 56

แจ้งทุกเขตดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามตัวชี้วัดที่ 1.1.3   และให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว โดย upload ขึ้นระบบ ftp ที่ ftp://202.143.174.22   ที่โฟลเดอร์ชื่อ  ส่งข้อมูลนักเรียนสังกัดอื่น ตามตัวชี้วัด กพร.56 หรือหากส่งทาง ftp ไม่ได้สามารถส่งทาง…