แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว

แจ้งทุกเขตพื้นที่ แจ้งย้ำแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 4 ปี สำหรับโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ DMC  ที่มีอายุต่ำกว่า 4  ปี  ซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและเงินปัจจัยพื้ินฐาน  และสำหรับสถิติที่จะถูกนับโดย สพฐ. จะนับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เท่านั้น ส่วนการศึกษาทางเลือกไม่ต้องบันทึกในระบบ DMC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับอายุนักเรียน [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา…