แจ้งทุกเขตรายงานข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด

แจ้งทุกเขตรายงานข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบตัวชี้วัด กพร. รอบ 12 เดือน ขอให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการส่งข้อมูลตามแบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56 ไปที่ e-mail : prasan.pw@gmail.com และขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และขอให้แจ้งชื่อเขตไว้ในแบบฟอร์มด้วย [แบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56]