แจ้งปิดระบบชั่วคราว

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีผู้ร่วมเข้าชุมนุมอยู่บริเวณรอบๆกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคารบางจุดในกระทรวงฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS หากเจ้าหน้าที่สารสนเทศสามารถเข้าไปเปิดทำการระบบได้จะแจ้งเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง