แจ้งปิดระบบ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ขณะนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้เข้าชุมนุมปิดเส้นทางรอบกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคาร สพฐ 5 อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS 2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์…