การประชุมปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 และรุ่นที่…