แจ้งทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557

แจ้งทุกเขตพื้นที่และ…