การอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี 2558

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ  1 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2…