การแจ้งเพิ่ม, ยุบเลิก, รวมโรงเรียน

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา ท่านสามารถแจ้งเพิ่ม, ยุบเลิก, หรือรวมโรงเรียนโดยส่งเอกสารการเพิ่ม, ยุบเลิก หรือรวมโรงเรียน และแจ้งชื่อเขต ชื่อโรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของท่าน ได้ทีอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com