สไลด์การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านงานข้อมูลสารสนเทศ 2 – 5 มีนาคม 2558 >>>>ณ โรงแรมแมกซ์พระรามเก้า กรุงเทพฯ

1. สไลด์ อ.เสริมสุข [.pdf][.ppt] 2. ตารางจำนวนโรงเรียนที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดตามรายการที่ผิดจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา 3. จำนวนโรงเรียนที่มีจุดที่ตั้งและไม่มีจุดที่ตั้ง จำแนกรายเขตพื้นที่ 4. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีจุดพิกัดที่ตั้งโรงเรียน 5. แบบฟอร์มใบงานกลุ่มสารสนเทศ 6. สไลด์ DMC สิ้นปี 57 , 10…