แจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน

ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว645 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 ให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน โดยรายงานจะวางไว้อยู่ที่เว็บไซต์ Data Management Center เมนูเขตพื้นที่การศึกษา > รายงานระดับเขต