แจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน

ตามหนังสือที่ ศธ 040…