แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจัดทำผลการเรียน (GPA)

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องด้วยขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ส่ง สอท. เพื่อจัดลำดับคะแนนสำหรับระบบ Admission  แทน ศูนย์ GPA ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว  และขอเรียนให้ทราบว่า…