ลงทะเบียนบุคลากรด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)

แจ้งเวียน สพม. ทุก ส…