ลงทะเบียนบุคลากรด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)

แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม. เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS) เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หนังสือแจ้งลงทะเบียน Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558) หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม ตารางโอนจัดสรร…