ประกาศ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558

ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลาเที่ยงคืน