รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สนผ. แจ้งรายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ดังรายงานสรุปรายเขตพื้นที่  รายโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้วและยังไม่ยืนยัน และรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล เพื่อโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป **  รายงานการจัดทำข้อมูล GPA 5ภาคเรียน วันที่…