ประกาศ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เปิดระบบ DMC ให้เข้าแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2558

1. ทำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2558 ภายใต้ข้อ 2.7 – ทำข้อมูลนักเรียนในทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับเด็กนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 – ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล น้ำหนักส่วนสูงที่สุ่มกรอกมาเท่ากันหมดทั้งห้อง ข้อมูลสัญชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ – หมายเลขบัตรประชาชน,…