การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน หนังสือแจ้งเขตพื้นที่ บัญชีจัดสรรให้เขตพื้นที่ ลงทะเบียนอบรม