การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู…