แจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 11 – 25 กรกฎาคม 2559

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ระบบ DMC ได้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลแล้ว และเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่  11 – 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559…